Reactie AB 2009

Algemene Beschouwingen 2009

 

Programmabegroting 2010

PEKELA

  Algemene Beschouwingen 

 ChristenUnie

 

Mijnheer de Voorzitter,

Dit is de laatste algemene beschouwing voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij het aantreden van het huidige college zag men zich voor de opdracht geplaatst om € 400.000 te bezuinigen. In hoeverre het college in deze ambitie is geslaagd is moeilijk te controleren De afgelopen jaren is het namelijk steeds mogelijk geweest om het jaar met een positief saldo af te sluiten, doordat er vaak meer geld van het Rijk binnen kwam dan vooraf was begroot. Dit zal de komende jaren waarschijnlijk niet het geval zijn, gezien de economische recessie en de afspraken die zijn gemaakt tussen het rijk en de VNG. Voor het komende jaar is het college er nog in geslaagd een sluitende begroting te presenteren, al waren hiervoor wel enkele kunstgrepen nodig.

Bestuur en organisatie

Het college heeft zich ten doel gesteld om uiterlijk per 2011 door uitvoering van het plan vermindering regeldruk, het aantal regels met 20% te reduceren. Welke resultaten heeft het college tot nog toe bereikt en hoe kan men dit meten?

Het komende jaar moet de samenwerking op ICT gebied in de gemeenschappelijke regeling Oost Groningen Digitaal worden geëvalueerd. Wij hebben niet de indruk dat de samenwerkende gemeentes allemaal op één lijn zitten met betrekking tot het uniformeren van de softwarepakketten. Momenteel wordt hard gewerkt om voor de gemeente Oldambt alle essentiële applicaties draaiende te krijgen. Dit heeft tot gevolg dat er te weinig aandacht is voor de MPV gemeentes.

Momenteel betalen wij dus voor iets waar we weinig of geen baat bij hebben als MPV gemeentes, daarnaast zullen wij op software gebied ons moeten conformeren aan de gemeente Oldambt willen wij uniformering van de pakketten bereiken.

Veiligheid

In Pekela zijn steeds meer mensen die zich niet veilig voelen in hun eigen huis. De oorzaak hiervan is vernieling, bedreiging en brandstichting door verschillende groepen jongeren die in Pekela actief zijn. Sinds de Kiepe zijn deuren in het weekend weer heeft geopend nemen de vernielingen weer toe. Recent is een aantal zaken door de politie opgelost. Toch blijkt het vertrouwen van de burgers in de politie erg laag te zijn. Dit blijkt ook uit de aangifte-bereidheid van onze inwoners. Velen denken dat het doen van aangifte weinig of geen zin heeft en dat de politie onvoldoende bescherming kan bieden in geval van calamiteiten.

Sport, cultuur en recreatie

In de afgelopen jaren hebben wij voortdurend opgeroepen met een oplossing te komen voor het geldverslindende zwembad. In onze voorjaarsnota hebben wij nogmaals gevraagd wanneer het college met een voorstel zou komen over de toekomst van Atlantis. Donderdag 15 oktober was het zover. De Raad werd via mail medegedeeld dat het standpunt van het college inclusief het onderzoeksrapport van Convisie werd gepost en dat hier een embargo op lag tot vrijdagmorgen 11.00 uur. Via de pers moest ik vrijdag vernemen dat het college een nieuw zwembad liet bouwen van 7 x 15 meter. Dit vonden wij een merkwaardige gang van zaken. Wij vragen ons af waarom niet eerst de Raad op de hoogte is gebracht van het voornemen van het college. Waarom heeft het college dit aan de pers gepresenteerd alsof de plannen al definitief waren en door de Raad goedgekeurd waren? Liggen hier partijpolitieke afwegingen aan ten grondslag of heeft de pers de plannen een definitiever karakter gegeven dan de wethouder heeft bedoeld? Inhoudelijk zullen we niet ingaan op het beoogde pierebadje, dat zullen we bij het raadsvoorstel in november doen.

Volkshuisvesting

De woningbouw in de herstructureringsgebieden verloopt erg traag. Doordat er wel veel is gesloopt ligt verpaupering op de loer.

Bij Champ Clark valt het mij op dat auto’s vaak pal voor de deur in de tuin worden geparkeerd en niet langs de weg. De oorzaak hiervan is dat de bewoners in het verleden altijd langs de beplanting aan de middenberm tussen de twee wegen parkeerden. Hier zijn inmiddels diepe kuilen ontstaan, die bij regen vol water staan. De beplanting tussen de twee wegen  wordt ook niet onderhouden en voor zover dit niet plat is gereden, wordt dit overwoekerd door onkruid Is het niet mogelijk een parkeerstrook langs de wegen te leggen en de middenberm te onderhouden? De bewoners kunnen dan hun auto op een parkeerplaats voor hun huis parkeren i.p.v. in hun tuin. Dit voorkomt de aanblik van een achterbuurt.

Met name in buurten waar jongeren worden gehuisvest zal er door de gemeente op toe moeten worden gezien dat er geen verrommeling optreedt.  

Lokale heffingen

De gemeente Pekela heeft de hoogste gemeentelijke lasten van de regio. De rioolrechten dalen weliswaar met € 8,00, maar daar tegenover staat dat de afvalstoffenheffing en de OZB worden verhoogd. In de tarieventabel is het tarief voor meerpersoonshuishouden foutief vermeld. Volgens de tabel zijn de meerpersoonshuishoudens slechts met € 9,00 gestegen i.p.v. met € 15,00.

Het tarief zou daardoor op € 260,00 moeten komen.

Zoals wij in de voorjaarsnota al aangaven zijn wij niet gelukkig met de voortdurende forse stijging van de OZB. Er wordt een verhoging doorgevoerd van 0,75% voor woningen en een verhoging van 1,4% voor niet woningen. Dit bedrag wordt gerekend over de totale OZB-waarde, maar dit komt voor sommige huiseigenaren neer op een veel forsere procentuele verhoging. Vreemd is ook, dat ondanks  de recessie en het grote aantal te koop staande woningen, de prijzen van woningen nog steeds blijven stijgen. De vraag is of deze stijging een reële weergave is van de waardeontwikkeling van onroerend goed in Pekela. Wij vrezen dat de OZB steeds meer wordt gebruikt om de tekorten van de gemeente aan te vullen.  

Financiën

De komende jaren zien er voor onze gemeente financieel gezien niet zo rooskleurig uit. De komende jaren zullen volgens de huidige prognose tekorten te zien geven  oplopend  van  € 0,00 in 2010 tot  € 796.446 in 2013.  Door in het komende jaar  de bespaarde rente toe te voegen aan de exploitatie i.p.v. aan de reserves, denkt men het jaar 2010 met een sluitende begroting af te kunnen sluiten.  Het is wel een feit dat door deze constructie de reserves zullen teruglopen en dat hierdoor in de komende jaren  de weerstandsreserve in gevaar kan komen. De komende jaren zal daarom bij elke investering nut en noodzaak zorgvuldig moeten worden afgewogen.

Slot

Wij zijn aan het slot gekomen van onze beschouwingen. Het afgelopen jaar zijn er door de Raad een aantal moeilijke beslissingen genomen, waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. De volgende raadsperiode zal duidelijk worden of de genomen besluiten juist zijn geweest. Wij willen het college en allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van deze begroting bedanken voor hun inzet en wensen u Gods zegen toe bij de uitwerking hiervan.